Stefanel Oy – luotettava kumppani kaikkiin kuljetuksiin

Tilaa kul­je­tus

Nopeaa kuljetuspalvelua pääkaupunkiseudulla

Ste­fa­nel Oy on jo vuo­des­ta 2006 saak­ka toi­mi­nut kul­je­tus- ja raken­nus­pal­ve­lui­ta tar­joa­va per­hey­ri­tys. Kul­je­tam­me eri­ko­koi­set las­tit, niin kap­pa­le­ta­va­rat kuin suu­rem­mat­kin toi­mi­tuk­set, nopeas­ti ja ammat­ti­tai­toi­ses­ti vie­lä saman päi­vän aika­na. Pal­ve­lem­me sekä yksi­tyis- että yri­tys­asiak­kai­ta kai­ken­lai­sis­sa kul­je­tuk­sis­sa, oli­pa kysees­sä sit­ten raken­nus­liik­keen tava­ran­toi­mi­tus tai yksi­tyis­hen­ki­lön muut­to. Toi­min­ta-alu­ee­nam­me on pää­asias­sa Hel­sin­ki, Espoo ja Van­taa, mut­ta hoi­dam­me kul­je­tuk­set tar­vit­taes­sa myös muu­al­la Uudellamaalla.

Kuljetus

Toi­mi­tam­me eri­ko­koi­set las­tit ammat­ti­tai­toi­ses­ti vie­lä saman päi­vän aika­na pää­kau­pun­ki­seu­dun alueella.

Rakennusapu

Toi­vees­ta tar­joam­me myös raken­nus­a­pua tai toi­mi­tet­tu­jen raken­nus­tar­vik­kei­den asennusta.

Nosto

Tur­val­li­sen ja hel­pon nos­to­työn mah­dol­lis­taa kak­si nos­tu­ril­la varus­tet­tua kuorma-autoa.

Kuljetus, nosto ja rakennusapu – kaikki saman katon alta

Pal­ve­lui­him­me kuu­luu kul­je­tus­ten lisäk­si myös nos­to- ja raken­nus­työt. Emme pel­käs­tään toi­mi­ta las­tia koh­tee­seen, vaan viem­me sen aina peril­le saak­ka. Asiak­kaan toi­vei­den mukaan tar­joam­me mie­lel­läm­me myös raken­nus­a­pua tai esi­mer­kik­si toi­mi­tet­tu­jen raken­nus­tar­vik­kei­den asen­nus­ta. Pit­kä koke­mus raken­nus­työ­mail­ta ja ilmas­toin­tia­sen­ta­jan kou­lu­tus takaa­vat myös onnis­tu­neet asen­nuk­set asiak­kaan tarpeisiin.

Kalus­tom­me koos­tuu kah­des­ta nyky­ai­kai­ses­ta ja laa­duk­kaas­ta nos­tu­ril­la varus­te­tus­ta kuor­ma-autos­ta, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat niin raken­nus­tar­vik­kei­den kuin min­kä tahan­sa suo­jaa vaa­ti­van las­tin toi­mit­ta­mi­sen ja nos­to­työn hel­pos­ti ja tur­val­li­ses­ti. Kul­je­tam­me ja nos­tam­me sekä suu­rem­pia nip­pu­ja että kappaletavaraa.

Edulliset kuljetukset Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

Tar­joam­me laa­duk­kaat kul­je­tus­pal­ve­lut erit­täin kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Tila­tes­sa­si meil­tä tie­dät etu­kä­teen, mitä tulet mak­sa­maan, eikä sinun tar­vit­se lain­kaan pelä­tä pii­lo­mak­su­ja. Kaik­ki kul­je­tuk­sem­me Hel­sin­gis­sä, Espoos­sa ja Van­taal­la mak­sa­vat ainoas­taan 100 € /kuljetus + Alv. Hin­nois­ta muu­al­le Suo­meen sovi­taan erik­seen ennen kul­je­tus­ta. Meil­tä saat kul­je­tuk­set aina sovit­tu­na ajan­koh­ta­na, sovit­tuun hintaan!

Kuljetus vielä saman päivän aikana, myös iltaisin ja viikonloppuisin

Nou­dam­me puo­les­ta­si pake­tin, kap­pa­le­ta­va­ran tai suu­rem­man­kin lähe­tyk­sen ja toi­mi­tam­me sen halua­maa­si koh­tee­seen vie­lä saman päi­vän aika­na. Meil­lä on aina kak­si autoa lii­ken­tees­sä ja tar­vit­taes­sa voim­me teh­dä toi­mi­tuk­sen käte­väs­ti jopa tun­nin sisäl­lä! Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me jous­ta­vas­ti myös iltai­sin ja viikonloppuisin.

Älä epä­röi ottaa yhteyt­tä, kun tar­vit­set ammat­ti­tai­tois­ta, nope­aa ja edul­lis­ta kuljetuspalvelua!

Yhteystiedot

Stefanel Oy

Pyö­rä­ku­ja 4 A
01280 Vantaa

Asiakaspalvelu

040 700 2242
dejvil@gmail.com

Lähetä meille viestiä